• Imprimeix

Legalització d'activitats

img_radioelectriques

La Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis i la Llei estatal 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, estableixen la no exibilitat de llicència d’instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic, a excepció de determinats supòsits.

La Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, introdueix diverses modificacions a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de las activitats, entre les quals, es suprimeixen los epígrafs que incloïen les instal·lacions de radiocomunicació en els seus annexos.

Amb aquest marc normatiu, les instal·lacions de radiocomunicació estan subjectes a la Llei estatal 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques i a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Destaquem

Normativa
Data d'actualització:  04.03.2014