• Imprimeix

Elaboració del nou mapa de protecció envers la contaminació lumínica

Tal i com estableixen l’article 7 i la disposició addicional setena del Decret 190/2015, que desplega la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, s’han iniciat els tràmits per aprovar un nou Mapa de protecció contra la contaminació lumínica a Catalunya.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet arribar dues propostes de zonificació als ajuntaments. Aquests tenen fins al 10 d'abril del 2017 per comunicar al DTES les propostes raonades de modificació de la zonificació del seu municipi, ja sigui inclinant-se per la proposta normativa, per la proteccionista o proposant-ne qualsevol altra que considerin oportuna.

Per facilitar la feina als ajuntaments, s’han editat els documents “Guia de criteris per establir la zonificació envers la contaminació lumínica”, amb l’objectiu d’orientar als municipis en la justificació de les propostes de modificació i les obligacions que comporten, i la “Metodologia utilitzada per a l’elaboració de les propostes de zonificació de protecció envers la contaminació lumínica”, en la qual s’indiquen les fonts emprades per realitzar les dues propostes de mapa i la metodologia que cal seguir per demanar-ne la modificació.

Data d'actualització:  20.01.2017