Il·luminació exterior

Aquest apartat té l'objectiu d’orientar i facilitar l’avaluació del vector llum en els processos de control/inspecció de les activitats econòmiques que disposen d’enllumenament exterior.

L’apartat conté els documents següents:

  • Instrucció tècnica IT-CL-01 de la Direcció general de Qualitat ambiental: protocol de control del vector llum a les instal·lacions d'il·luminació exterior i procediments de mesura.
  • Model Declaració responsable per justificar l’aplicació de l’exempció de l’article 3.1.g. de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
  • Document de preguntes freqüents: permet aclarir aquells dubtes sobre quan i com s’ha de presentar la declaració responsable.
  • Taula FHS: permet orientar els i les professionals sobre els valors de Flux d’hemisferi superior dels llums antics que no disposen de documentació tècnica sobre aquest paràmetre.
  • Taula d’eficàcies típiques de les làmpades: permet orientar els i les professionals sobre els valors d’eficàcia lluminosa de les làmpades antigues que no disposen de documentació tècnica sobre aquest paràmetre.
  • Nota informativa sobre la realització dels controls ambientals sobre l’exempció prevista en l’article 3.1.g de la Llei 6/2001, de 31 de maig, relativa a les instal·lacions industrials que, per les característiques de llurs processos productius, funcionen habitualment les vint-i-quatre hores del dia i duen a terme llur activitat a l’aire lliure, a espais concrets que necessiten unes condicions específiques d’il·luminació en aplicació de la normativa vigent en matèria de seguretat industrial o de seguretat en el lloc de treball.
Data d'actualització:  10.01.2018