• Imprimeix

Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)

(ZEPQA)

La normativa sobre protecció de la contaminació acústica preveu la declaració de zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) a àrees en què per les seves característiques singulars es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial:

  • Àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais protegits, espais de la Xarxa Natura 2000...
  • Àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica.


La declaració correspon:

  • A l’ajuntament, per a les àrees en sòl urbà i urbanitzable.
  • Al departament competent en matèria de contaminació acústica, per a les àrees en sòl no urbanitzable. 


Han de complir amb els requisits següents:

  • No estar compreses en zones de soroll d’infraestructures existents o projectades.
  • No sobrepassar entre les 8 i les 21 hores un valor límit d’immissió Lar de 50 dB(A); i entre les 21 i les 8 hores un valor límit d’immissió Lar de 40 dB(A). 


En aquestes zones, es considera com a valor límit d’immissió el valor del soroll de fons o ambiental més 6 dB(A). 


La declaració s’ha d'incorporar al mapa de capacitat acústica en el termini de 6 mesos. En aquesta pàgina, s'aniran posant les diferents ZEPQA que es vagin declarant.

La directora general de Qualitat Ambiental ha resolt declarar zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Natural de la Serra del Montsant i l'àrea de sòl no urbanitzable dels municipis de: la Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, la Figuera, Gratallops, Margalef, la Morera de Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat, Ulldemolins, la Vilella Alta i la Vilella Baixa.

La Serra de Montsant té una elevada diversitat biològica i escàs grau d’artificialització, configura un paisatge singular i de gran valor que conté espècies vegetals d’especial interès i esdevé alhora una de les principals reserves de fauna de les serralades litorals mediterrànies. La Serra de Montsant està inclosa al Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa europea Natura 2000 i està declarada Parc Natural. La declaració del Parc respon a l’objectiu de protegir els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals de l’espai tot respectant el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments i amb la voluntat d’impulsar el territori en tots els seus àmbits.

La directora general de Qualitat Ambiental ha resolt declarar zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) l’àrea de sòl no urbanitzable del municipi del Papiol identificada en el plànol inclòs a l’annex I de la resolució, així com aprovar el Pla específic de mesures per a la ZEPQA inclòs a l’annex II de la mateixa resolució.

La declaració distingeix la zona com a lloc on la qualitat acústica ja és molt bona i la protegeix, de cara al futur, perquè continuï igual de tranquil·la i silenciosa. Gràcies a la distinció, aquest indret i els seus voltants quedaran preservats d’activitats potencialment generadores de soroll. Així, per exemple, les empreses o particulars que vulguin desenvolupar activitats a prop necessitaran una llicència que acrediti un baix nivell de contaminació acústica.

Data d'actualització:  11.11.2015