• Imprimeix

Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)

(ZEPQA)

La normativa sobre protecció de la contaminació acústica preveu la declaració de zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) a àrees en què per les seves característiques singulars es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial:

  • Àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais protegits, espais de la Xarxa Natura 2000...
  • Àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica.


La declaració correspon:

  • A l’ajuntament, per a les àrees en sòl urbà i urbanitzable.
  • Al departament competent en matèria de contaminació acústica, per a les àrees en sòl no urbanitzable. 


Han de complir amb els requisits següents:

  • No estar compreses en zones de soroll d’infraestructures existents o projectades.
  • No sobrepassar entre les 8 i les 21 hores un valor límit d’immissió Lar de 50 dB(A); i entre les 21 i les 8 hores un valor límit d’immissió Lar de 45 dB(A). 


En aquestes zones, es considera com a valor límit d’immissió el valor del soroll de fons o ambiental més 6 dB(A). 


La declaració s’ha d'incorporar al mapa de capacitat acústica en el termini de 6 mesos. En aquesta pàgina, s'aniran posant les diferents ZEPQA que es vagin declarant.

Data d'actualització:  11.11.2015