• Imprimeix

Mesurament i avaluació de la contaminació acústica

Existeixen diferents aparells de mesura del soroll ambiental com ara:

  • Sonòmetres: aparell per mesurar el nivell de soroll que hi ha en un lloc i en un moment determinats i per verificar amb garanties el compliment de normatives i ordenances de soroll.
  • Calibradors: aparell que genera un so estable a un nivell i una freqüència determinades. Perquè un mesurament sigui vàlid s’ha d’ajustar el sonòmetre al nivell de pressió acústica de referència i comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament.

Per mesurar sorolls amb poca variació temporal, el paràmetre de mesura és el nivell de pressió ponderat A (LpA), però hi ha molts sorolls que varien en el temps, per exemple el soroll del trànsit, fet que ha originat d’altres paràmetres més descriptius. El paràmetre de mesurament més important és el nivell de soroll continu equivalent (LAeq,T) ja que permet referir un soroll variable, en un interval T, al nivell de pressió sonora equivalent al d’un soroll continu; és a dir, l’aparell que mesura fa la integració energètica durant un temps determinat.

En acústica, s’anomenen paràmetres estadístics els nivells sonors que han estat ultrapassats durant un percentatge determinat del temps de mesurament. Per exemple, LA90 45 significa que durant el 90% del temps els nivells són superiors a 45 dB(A). El nivell LA90 d’un soroll és conegut com el soroll de fons.

El nivell d’avaluació (LAr,T) és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A referit a un interval de temps determinat que té en compte ajustos o penalitzacions, entre d’altres, segons el caràcter tonal i la presència de sorolls impulsius.