En aquesta pàgina trobareu un recull de la principal normativa per a la gestió ambiental de la contaminació acústica:
A més de la normativa que es detalla, hi ha força ajuntaments que disposen d'ordenances municipals que regulen aquesta matèria, ja que les corporacions locals, com a administració més propera a la ciutadania, són les competents per intervenir en l'àmbit urbà, d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Informació relacionada

El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha elaborat dos models d'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, amb la participació del món local: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Aquests dos models d'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions tenen per objecte facilitar la regulació d'aquest contaminant als municipis de Catalunya. El model A s'ha elaborat especialment per a municipis grans i el model B, per a municipis amb poques incidències de soroll, amb el benentès que cada ajuntament pot adaptar-les a les seves necessitats i peculiaritats.

Per facilitar-ne l'edició, s'adjunten els arxius amb els formats, PDF i Word (comprimit):

Data d'actualització:  13.10.2014