La gestió ambiental del soroll són totes aquelles actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. Les accions poden ser tant de correcció com de prevenció.

D’altra banda, la gestió ambiental del soroll ha de preveure la incorporació de criteris acústics en el planejament per fer compatibles els usos diferents en el territori.