Les principals fonts de soroll ambiental són:

- El trànsit: rodat, ferroviari i aeri
- Les activitats industrials i recreatives
- El veïnatge

Durant els darrers anys, l’increment del trànsit ha estat continu i exponencial, tot i que s’han esmerçat molts esforços per aconseguir que cada vegada els vehicles facin menys soroll, continua sent la causa principal de soroll ambiental.

El grau d’industrialització és generador de fonts de soroll, així com les activitats comercials, artesanals, agrícoles, recreatives, instal·lacions etc. A més, les ubicacions de les activitats industrials amb la seva dispersió territorial perifèrica generen una forta mobilitat que escampa més soroll.

El soroll del veïnatge pot ser també una font de molèsties.

Fonts de soroll1
El soroll és un contaminant susceptible d'afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida; ja que, a més de tenir incidència sobre la salut, també influencia la comunicació i el comportament.

La molèstia per soroll porta implícit un fort component subjectiu. Un mateix so pot ser considerat agradable o molest segons les seves característiques, les del receptor i les del moment en què es produeix.

Els efectes sobre la salut poden ser, entre d'altres:

- Disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva
- Manifestacions de sensacions de molèstia
- Nerviosisme
- Irritabilitat
- Interferències en el son que produeixen: cansament, disminució del rendiment, disminució de la concentració en el treball, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del sistema neurovegetatiu, etc.
Fonts de sorol2
Data d'actualització:  10.03.2009